Algemene voorwaarden

1.       Introductie en begripsbepalingen

1.1   ShareDnD.nl is hét Nederlandse culinaire platform voor huiskamerrestaurants en wil de passie en kwaliteiten van hobbychefs toegankelijk te maken voor iedereen die graag goed, gezellig en gastvrij uit eten gaat. Via deze website kunnen hobbychefs kunnen een profielpagina voor hun eigen huiskamerrestaurant aanmaken en huiskamerdiners aanbieden. Gasten kunnen via het platform een reservering maken voor een diner in een huiskamerrestaurant en na afloop een beoordeling achterlaten.

1.2   De organisatie die handelt als ShareDnD.nl en deze website beheert, is de Besloten Vennootschap Drink n Dine BV, geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 64279464 en gevestigd op Jongeneelstraat 38 te Utrecht. ShareDnD.nl 
kan worden benaderd door een e-mail te sturen naar fabian@sharednd.nl.

1.3   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Website: het platform van ShareDnD.nl

b. Lid: geregistreerd gebruiker van de website.

c. Hobbychef: lid die op de website diners kan aanbieden in zijn of haar huiskamerrestaurant op een niet-commerciële basis.

d. Gast: lid die via de website een diner in een huiskamerrestaurant kan reserveren voor zichzelf en/of anderen en na afloop een beoordeling kan achterlaten.

e. Diner: een etentje in een huiskamerrestaurant. Er zijn besloten diners en aanschuiftafels.

f. Privé diner: een diner in een huiskamerrestaurant voor een privé-gezelschappen.

g. Open diner: een niet-besloten diner in een huiskamerrestaurant, waaraan verschillende gasten deelnemen die elkaar nog niet kennen en die onafhankelijk van elkaar hebben gereserveerd.

h. Menuprijs: de vergoeding die een hobbychef per gast vraagt voor een diner in zijn of haar huiskamerrestaurant.

i. Service fee: de kosten die ShareDnD.nl in rekening brengt bovenop de menuprijs voor het faciliteren van de transactie tussen de gast en hobbychef.

j. Wet- en regelgeving: alle wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op leden en de overeenkomsten tussen hen of met ShareDnD.nl. Hieronder vallen onder meer Europese regelgeving, wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, provinciale en gemeentelijke verordeningen.

1.4   ShareDnD.nl heeft haar website uitsluitend een faciliterende rol om hobbychefs en gasten bij elkaar te brengen. ShareDnD.nl is zelf geen partij bij een diner of bij de overeenkomst tussen de hobbychef en de gast.

1.5   Hobbychefs en gasten stemmen ermee in dat zij automatisch lid worden van ShareDnD.nl wanneer zij zich aanmelden op de website. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten  verbonden. Ook stemmen zij ermee in om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom ShareDnD.nl middels een nieuwsbrief, waarvoor zij zich op ieder moment kunnen afmelden.

1.6   Het lidmaatschap en de gebruiksovereenkomst kan op ieder moment, zonder opgave van redenen, door beide partijen worden opgezegd met onmiddellijke ingang. Gebruikers kunnen opzeggen per e-mail, waarna hun gegevens die op ShareDnD.nl staan zullen worden verwijderd.

1.7   Leden verklaren zich akkoord met de artikelen in deze algemene voorwaarden waarin ook enkele verplichtingen en verboden zijn opgenomen. ShareDnD.nl kan echter op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld dat hobbychefs en gasten bepalingen ook daadwerkelijk naleven.

1.8   Alle gebruikers van de website kunnen zich met klachten over hobbychefs of gasten wenden tot ShareDnD.nl.

2.       Voorwaarden gebruik website

2.1   Hobbychefs en gasten dienen zich op de website te registeren als lid van ShareDnD.nl, alvorens zij diners in een huiskamerrestaurant kunnen aanbieden op de website of reserveren.

2.2   Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie. Door het invullen van gegevens op de website stemmen leden in met het feit dat ShareDnD.nl contact met hun kan opnemen.

2.3   Het is niet toegestaan om hobby chefs te benaderen voor commerciële doeleinden of om hen te benaderen met vragen en verzoeken die niet zijn gerelateerd aan het reserveren of beoordelen van een diner in een huiskamerrestaurant. Ook is het niet toegestaan om informatie op de website te gebruiken voor andere doeleinden dan normaal persoonlijk gebruik, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van ShareDnD.nl. Indien er op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van de website, of van informatie op de website, dan kan ShareDnD.nl besluiten om hiervoor een schadevergoeding te vorderen.

2.4   Het gebruik van de ShareDnD.nl is op eigen risico en ShareDnD.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op wat voor manier dan ook, met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving.

2.5   De intellectuele eigendomsrechten op ShareDnD.nl en onderliggende software, vormgeving en content berusten te allen tijden bij ShareDnD.nl of haar licentieverleners. Door het aanleveren van content voor het maken van een profielpagina op ShareDnD.nl geven gebruikers een eeuwigdurende internationale licentie om deze user-generated content te gebruiken in het kader van de functie van ShareDnD.nl.

 

3.       Verplichtingen hobbychefs

3.1   Hobbychefs zijn verplicht om: 

a.       het door hen met de gasten overeenkomen en aangebodene te verstrekken aan de gasten. 

b.      de gasten als een goed gastheer of gastvrouw te ontvangen. 

c.       de gangbare hygiëne regels na te leven en ervoor te zorgen dat zij producten gebruiken en verwerken die van goede kwaliteit zijn.

d.      alle relevante wet en regelgeving na te leven.

3.2    Het is hobbychefs niet toegestaan om huiskamerdiners te organiseren op een commerciële basis. De menuprijs die zij ontvangen van de gasten dient hierbij uitsluitend om de door de hen gemaakte directe of indirecte kosten te dekken.

3.3   ShareDnD.nl kan hobbychefs, gevraagd en ongevraagd, meer informatie en aanbevelingen geven over voedselveiligheid en hygiëne.

 

4.       Verplichtingen gasten

4.1   Gasten zijn verplicht om:

a.       zich netjes en respectvol te gedragen in huiskamerrestaurants die zij bezoeken.

b.      de totale menuprijs en service fee van de reservering te betalen voorafgaand aan het diner.

c.       alle wet- en regelgeving na te leven. 

4.2   Het is gasten niet toegestaan om in beoordelingen die zij achterlaten op de website taal te gebruiken die als ongepast, beledigend, kwetsend of aanstootgevend kan worden opgevat, of om in een beoordeling producten of diensten aan te bieden.

4.3   Indien gasten vragen hebben over voedselveiligheid en hygiëne, dan kunnen zij hierover contact opnemen met ShareDnD.nl.

 

5.       Betalingen en annuleringen

5.1   Gasten dienen voorafgaand aan een diner in een huiskamerrestaurant de totale kosten van hun reservering te betalen via de website via iDeal, Paypal of creditcard. Dit bedrag bestaat uit de menuprijs welke is bepaald door de hobbychef en de service fee.

5.2   ShareDnD.nl berekent een service fee van 15% van de menuprijs.

5.3   Eventuele geschillen tussen gasten en hobbychefs over de prijs van het diner staan niet in de weg aan de verschuldigdheid van aan de ShareDnD.nl toekomende service fee.

5.4   Gasten kunnen een reservering voor een diner kosteloos annuleren door dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het diner door te geven op de website, waarna de hobbychef geïnformeerd zal worden. 
ShareDnD.nl zal vervolgens de reeds betaalde menuprijs en service fee binnen 15 werkdagen terugstorten.

5.5   Er vindt geen restitutie plaats indien gasten minder dan 24 uur van te voren de reservering willen annuleren of indien gasten niet komen opdagen op een diner.

5.6   Hobbychefs kunnen georganiseerde diners annuleren door dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het diner door te geven op de website, waarna de gasten geïnformeerd zullen worden.

6.       Aansprakelijkheid  

6.1   ShareDnD.nl sluit alle aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van leden en andere bezoekers van de website en alle andere derden uit.  

6.2   Het gebruik van de website is op eigen risico en ShareDnD.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor in het geval dat de website niet naar behoren functioneert. 

6.3   Omdat de inhoud van de website voor een groot deel wordt ingevuld door haar leden is  afhankelijk van hobbychefs, gasten of andere bezoekers van de website voor meldingen van misbruik of andere overtredingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.  

6.4   Leden en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleving van wet- en regelgeving en  ShareDnD.nl wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijk hiervoor dan ook af.  ShareDnD.nl kan ook niet controleren kan niet aansprakelijk worden voor eventueel opgelegde boetes en/of sancties en/of de  gevolgen hiervan.

6.5   ShareDnD.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze van afhandelen van klachten en de gevolgen daarvan.  

7.       Klachtenprocedure  

7.1   De website kent de mogelijkheid om een klacht door te geven over ShareDnD.nl, een hobbychef of een gast.  

7.2   Afhankelijk van de klacht kan ShareDnD.nl contact opnemen met de indiener van de klacht of de persoon waar de klacht betrekking op heeft.  

7.3   ShareDnD.nl is gerechtigd om bij een door haar als gegrond beoordeelde klacht of op eigen initiatief sancties op te leggen, waaronder het voorwaardelijk, tijdelijk en/of permanent royeren van een of meerdere van haar leden. Tegen opgelegde sancties is geen bezwaar of beroep mogelijk.

7.4   ShareDnD.nl zal in het geval van een gegronde klacht altijd contact opnemen met de persoon waar de klacht betrekking op heeft.  

7.5   ShareDnD.nl behoudt zich het recht voor om klachten niet in behandeling te nemen omdat zij kennelijk ongegrond zijn, onvoldoende onderbouwd zijn of geen klacht zijn. ShareDnD.nl is in dat geval niet verplicht contact op te nemen met de indiener van de klacht. 

 

8.       Privacy statement

8.1   In het kader van de website verwerkt ShareDnD.nl persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden gewerkt om ShareDnD.nl mogelijk te maken en om contact met gebruikers te onderhouden, om vragen of opmerkingen te behandelen, of om te reageren indien er een geschil ontstaat.

8.2   ShareDnD.nl gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld voor zover dat inherent is aan SharednD.nl of wanneer daarvoor een wettelijke verplichting is. Gegevens die door leden worden ingevuld op de profielpagina delen wij in het kader van ShareDnD.nl ook met andere gebruikers.

8.3   Persoonlijke aandacht staat bij ShareDnD.nl centraal en alle uitingen van ongenoegen zullen zorgvuldig en in vertrouwen door ons worden behandeld.

8.4   ShareDnD.nl maakt gebruik van ‘’cookies’’ om de gebruikersbeleving te optimaliseren.

8.5   Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens is te vinden op de website van de  Rijksoverheid.

8.6   ShareDnD.nl zal op frequente basis nieuwsbrieven sturen aan haar leden. Indien een lid deze niet meer wenst te ontvangen, kan hij of zij dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar fabian@sharednd.nl.

9.       Slot  

9.1   ShareDnD.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. De actuele versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid zijn altijd op de website beschikbaar.  

9.2   Op deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid is Nederlands recht van toepassing.

9.3   Dit document is met zorg opgesteld op 25 oktober 2015 - gewijzigd op 3 januari 2019

Weet je zeker dat je dit menu wil verwijderen?